خودرو

بخور و بخاب در توسعه صنایع خودرو

به گزارش نبض بازار، شرکت توسعه صنایع خودرو یکی از شرکت‌های فرعی سایپا می‌باشد که فعالیت اصلی آن ساخت تولید و یا مونتاژ انواع خودرو می‌باشد، اما این شرکت در سنوات اخیر فعالیت قابل توجهی در خصوص موضوع فعالیت اصلی خود نداشته و با توجه به کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش ایفای تعهدات و تسویه بدهی‌های خود با مشکل مواجه شده است.

موارد فوق، نشان‌دهنده وجود ابهامی با اهمیت است که نسبت به توانایی توسعه صنایعخ خودرو به ادامه فعالیت تردیدی عمده ایجاد می‌کند؛ لذا تداوم فعالیت شرکت اصلی منوط به شروع مجدد و ادامه فعالیت‌های گذشته و یا تعریف و عملیاتی نمودن ماموریت جدیدی برای این شرکت و نیز اصلاح موضوع فعالیت‌های مندرج در اساسنامه شرکت می‌باشد که ضمن کسب درآمد و جبران زیان انباشته، امکان پرداخت و تسویه بدهی‌های شرکت نیز میسر گردد.

نکته جالب این است که با توجه عدم فعالیت شرکت صنایع خودرو هزینه‌های اداری و عمومی این شرکت که بیش از ۶ میلیارد تومان بوده توسط شرکت‌های فرعی توسعه صنایع خودرو پرداخت گردیده است!

بقیه کار کنند ما بخوریم!


منبع:

نبض بازار

سه شنبه 21 تیر 1401 ساعت 21:01